එක වේලකට කුකුළන් 15 දෙනෙකු ගිලින ඇනකොන්ඩා පරපුරක අපූරු උපත

Show simple item record

dc.contributor.author රන්වැල්ල, නයනක
dc.date.accessioned 2015-04-06T06:31:56Z
dc.date.available 2015-04-06T06:31:56Z
dc.date.issued 2008-07-20
dc.identifier.citation ඉරිදා රිවිර, පි. 29 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/6837
dc.language.iso other en_US
dc.publisher කොළඹ : රිවිර ප්‍රකාශක en_US
dc.subject ඇනකොන්ඩා en_US
dc.subject උරගයින් en_US
dc.title එක වේලකට කුකුළන් 15 දෙනෙකු ගිලින ඇනකොන්ඩා පරපුරක අපූරු උපත en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account