කූඩැල්ලන්ගේ උවදුරට පරිසර හිතකාමී ප්‍රතිකාරයක්

Show simple item record

dc.contributor.author කළුබෝවිල, ටී.
dc.date.accessioned 2015-04-08T05:31:50Z
dc.date.available 2015-04-08T05:31:50Z
dc.date.issued 2008-07-27
dc.identifier.citation දිවයින, පි. ii en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/6881
dc.language.iso other en_US
dc.publisher දිවයින en_US
dc.subject පරිසර හිතකාමී ප්‍රතිකාර en_US
dc.title කූඩැල්ලන්ගේ උවදුරට පරිසර හිතකාමී ප්‍රතිකාරයක් en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account