ප්ලාස්ටික් ජල බෝතල් තුළ වෛරස වර්ධනයක් සිදු වෙනවා

Show simple item record

dc.contributor.author ගුණතිලක, ඩබ්.
dc.date.accessioned 2015-04-08T07:59:11Z
dc.date.available 2015-04-08T07:59:11Z
dc.date.issued 2008-09-04
dc.identifier.citation දිවයින, පි. iii en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/6905
dc.language.iso other en_US
dc.publisher දිවයින en_US
dc.subject මානව සෞඛ්‍යය en_US
dc.subject ප්ලාස්ටික් ජල බෝතල් en_US
dc.title ප්ලාස්ටික් ජල බෝතල් තුළ වෛරස වර්ධනයක් සිදු වෙනවා en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account