මී උණ තර්ජනය සීඝ්‍රයෙන් ඉහළ යයි. රෝගීන් සංඛ්‍යාවේ විශාල වැඩිවීමක්

Show simple item record

dc.contributor.author බණ්ඩාර, කේ.එල්.
dc.date.accessioned 2015-04-09T04:16:44Z
dc.date.available 2015-04-09T04:16:44Z
dc.date.issued 2008-09-14
dc.identifier.citation ඉරිදා ලක්බිම, පි. 25 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/6932
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ඉරිදා ලක්බිම en_US
dc.subject මී උණ en_US
dc.title මී උණ තර්ජනය සීඝ්‍රයෙන් ඉහළ යයි. රෝගීන් සංඛ්‍යාවේ විශාල වැඩිවීමක් en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account