බලශක්ති අර්බුදයට පැලැස්තර යොදනු වෙනුවට දස අවුරුදු සැලසුමක් යටතේ අර්බුදය නිම කරනවා.

Show simple item record

dc.contributor.author කළුආරච්චි, ආර්.‍කේ.
dc.date.accessioned 2015-04-20T06:56:25Z
dc.date.available 2015-04-20T06:56:25Z
dc.date.issued 2008-09-21
dc.identifier.citation ඉරිදා රාවය, පි. 11 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/6952
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ඉරිදා රාවය en_US
dc.subject බලශක්ති අර්බුදය en_US
dc.title බලශක්ති අර්බුදයට පැලැස්තර යොදනු වෙනුවට දස අවුරුදු සැලසුමක් යටතේ අර්බුදය නිම කරනවා. en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account