ලාලිත්‍යවත් නාච්චදූව වැව් කොමළිය

Show simple item record

dc.contributor.author ජයසිංහ, එස්.
dc.date.accessioned 2015-04-20T10:15:23Z
dc.date.available 2015-04-20T10:15:23Z
dc.date.issued 2006-05-01
dc.identifier.citation දිනමිණ, පි. 18 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/6961
dc.language.iso other en_US
dc.publisher දිනමිණ en_US
dc.subject වැව් en_US
dc.title ලාලිත්‍යවත් නාච්චදූව වැව් කොමළිය en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account