ප්‍රථම වරට ශ්‍රී ලංකාවේ කඳුකරයෙන් දැලි මුහුදු ලිහිණි පැටවෙක්

Show simple item record

dc.contributor.author ගුණසේකර, එස්.කේ.
dc.date.accessioned 2015-04-21T05:05:17Z
dc.date.available 2015-04-21T05:05:17Z
dc.date.issued 2008-12-07
dc.identifier.citation ඉරිදා ලක්බිම, පි. 33 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/6994
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ඉරිදා ලක්බිම en_US
dc.subject කුරුල්ලන් en_US
dc.title ප්‍රථම වරට ශ්‍රී ලංකාවේ කඳුකරයෙන් දැලි මුහුදු ලිහිණි පැටවෙක් en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account