මුවන් මරා කන හැටි තිරිකුණාමලේ

Show simple item record

dc.contributor.author කණහැරආරච්චි, ජගත්
dc.contributor.author මල්ලවාරච්චි, එස්.
dc.date.accessioned 2015-04-23T08:39:16Z
dc.date.available 2015-04-23T08:39:16Z
dc.date.issued 2008-12-14
dc.identifier.citation ඉරිදා දිවයින, පි. 14 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/7451
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ඉරිදා දිවයින en_US
dc.subject වනජීවී සංරක්ෂණය en_US
dc.subject සත්ව සම්පත en_US
dc.title මුවන් මරා කන හැටි තිරිකුණාමලේ en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account