වනපෙත සරසන දේදුණු රැගුම

Show simple item record

dc.contributor.author විතාන, එස්.කේ.
dc.date.accessioned 2014-02-21T04:46:43Z
dc.date.available 2014-02-21T04:46:43Z
dc.date.issued 1998-11-01
dc.identifier.citation ඉරිදා ලංකාදීප, පි. 10 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/772
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ඉරිදා ලංකාදීප en_US
dc.subject කුරුල්ලන් en_US
dc.title වනපෙත සරසන දේදුණු රැගුම en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account