හමස් පෙට්ටියට ගිය විදුලිය අරබුදයේ විසඳුම්

Show simple item record

dc.contributor.author ජයතුංග, ඒ.
dc.date.accessioned 2014-02-24T04:01:56Z
dc.date.available 2014-02-24T04:01:56Z
dc.date.issued 1996-07-21
dc.identifier.citation ඉරිදා ලංකාදීප, පි.18 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/790
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ඉරිදා ලංකාදීප en_US
dc.subject විදුලි බලය en_US
dc.title හමස් පෙට්ටියට ගිය විදුලිය අරබුදයේ විසඳුම් en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account