වායු දුෂණයෙන් කොළඹ ලෙඩ වෙලා

Show simple item record

dc.contributor.author බාලසූරිය, ඩි.එස්
dc.date.accessioned 2014-02-24T08:09:39Z
dc.date.available 2014-02-24T08:09:39Z
dc.date.issued 1998-06-18
dc.identifier.citation ලංකාදීප, පි. 14 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/808
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ලංකාදීප en_US
dc.subject වායු දුෂණය en_US
dc.title වායු දුෂණයෙන් කොළඹ ලෙඩ වෙලා en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account