වැසි වනාන්තරයේ "මුල්ගල්"(වැසි වනාන්තරයේ බේදවාචකය 02)

Show simple item record

dc.contributor.author ධර්මවර්ධන, ජේ.
dc.date.accessioned 2014-02-25T04:14:18Z
dc.date.available 2014-02-25T04:14:18Z
dc.date.issued 1997-04-09
dc.identifier.citation විදුසර, පි.05 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/826
dc.language.iso other en_US
dc.publisher විදුසර en_US
dc.subject වනාන්තර en_US
dc.title වැසි වනාන්තරයේ "මුල්ගල්"(වැසි වනාන්තරයේ බේදවාචකය 02) en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account