ශ්‍රි ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදි ජනරජයේ පාර්ලිමේන්තුව 1980 අංක 47 දරන ජාතික පාරිසරික පනත

Show simple item record

dc.date.accessioned 2013-09-16T04:21:46Z
dc.date.available 2013-09-16T04:21:46Z
dc.date.issued 1980
dc.identifier.citation 18p. en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/82
dc.language.iso other en_US
dc.publisher කොලඹ:ශ්‍රි ලංකා රජයේ මුදණ දෙපාර්මේන්තුව en_US
dc.subject Environmental legislation en_US
dc.subject en_US
dc.title ශ්‍රි ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදි ජනරජයේ පාර්ලිමේන්තුව 1980 අංක 47 දරන ජාතික පාරිසරික පනත en_US
dc.type Other en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account