ලොව විශාලතම වලයාකාර කොරල්පරයට ශ්‍රී ලංකාවෙන් තර්ජනයක් !

Show simple item record

dc.contributor.author අමරසූරිය, පී.
dc.date.accessioned 2014-02-25T05:23:41Z
dc.date.available 2014-02-25T05:23:41Z
dc.date.issued 1997-04-15
dc.identifier.citation විදුසර, පි.05 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/830
dc.language.iso other en_US
dc.publisher විදුසර en_US
dc.subject කොරල්පර en_US
dc.title ලොව විශාලතම වලයාකාර කොරල්පරයට ශ්‍රී ලංකාවෙන් තර්ජනයක් ! en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account