රාජකීය දූතයකුගේ ශෝචනීය ඉරණම

Show simple item record

dc.contributor.author සේනානායක, ජේ.
dc.date.accessioned 2014-02-25T06:37:16Z
dc.date.available 2014-02-25T06:37:16Z
dc.date.issued 1997-02-26
dc.identifier.citation විදුසර, පි. 12,13 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/838
dc.language.iso other en_US
dc.publisher විදුසර en_US
dc.subject වඳ වී යන සත්ව විශේෂ en_US
dc.title රාජකීය දූතයකුගේ ශෝචනීය ඉරණම en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account