ජිවීන් විසිරී ඇති රටා හඳුනා ගැනීමට කෙටි පාරවල් නැහැ!

Show simple item record

dc.contributor.author ධර්මවර්ධන, වී.
dc.date.accessioned 2014-02-25T08:47:36Z
dc.date.available 2014-02-25T08:47:36Z
dc.date.issued 1997-03-12
dc.identifier.citation විදුසර, පි.05 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/848
dc.language.iso other en_US
dc.publisher විදුසර en_US
dc.subject ජෛව විවිධත්වය en_US
dc.title ජිවීන් විසිරී ඇති රටා හඳුනා ගැනීමට කෙටි පාරවල් නැහැ! en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account