වන විනාශය වැළැකිය හැකි මං

Show simple item record

dc.contributor.author විද්‍රාරූප, ටී.
dc.date.accessioned 2014-03-03T05:32:42Z
dc.date.available 2014-03-03T05:32:42Z
dc.date.issued 1997-12-31
dc.identifier.citation දිනමිණ, පි.12,13 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/879
dc.language.iso other en_US
dc.publisher කොළඹ:ලේක් හවුස් en_US
dc.subject වන විනාශය en_US
dc.title වන විනාශය වැළැකිය හැකි මං en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account