පැළ පොල් මාරයා රතු කුරුමිණියා පාලනය කරමු

Show simple item record

dc.contributor.author හේරත්, සී.
dc.date.accessioned 2015-05-12T06:34:22Z
dc.date.available 2015-05-12T06:34:22Z
dc.date.issued 2006-09-14
dc.identifier.citation දිනමිණ, පි. 26 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/8802
dc.language.iso other en_US
dc.publisher දිනමිණ en_US
dc.subject පොල් වගාව en_US
dc.subject කෘමි මර්දනය en_US
dc.title පැළ පොල් මාරයා රතු කුරුමිණියා පාලනය කරමු en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account