දකුණු මුහුදේ ගිලා බැස්ස නැව කළ හදිය

Show simple item record

dc.contributor.author කුමාර, කේ. ජී. එස්.
dc.contributor.author විජේවීර, එස්.
dc.date.accessioned 2015-05-12T06:58:53Z
dc.date.available 2015-05-12T06:58:53Z
dc.date.issued 2006-09-17
dc.identifier.citation ඉරිදා ලංකාදීප, පි. 03 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/8807
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ඉරිදා ලංකාදීප en_US
dc.subject සමුද්‍ර දූෂණය en_US
dc.title දකුණු මුහුදේ ගිලා බැස්ස නැව කළ හදිය en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account