මේ උද්‍යාන විද්‍යානුකූලව වේවැල් වැවිය යුතු කාලයයි

Show simple item record

dc.date.accessioned 2014-03-03T08:20:57Z
dc.date.available 2014-03-03T08:20:57Z
dc.date.issued 1997-10-29
dc.identifier.citation විදුසර, පි.16 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/896
dc.language.iso other en_US
dc.publisher කොළඹ:උපාලි නිව්ස්පේපර්ස් en_US
dc.subject ශාක සංහතිය en_US
dc.title මේ උද්‍යාන විද්‍යානුකූලව වේවැල් වැවිය යුතු කාලයයි en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account