නවනිතී යටතේ ඉදිවෙන තාප විදුලි බලාගාර

Show simple item record

dc.contributor.author දේවප්‍රිය, ඒ.
dc.date.accessioned 2014-03-04T05:02:28Z
dc.date.available 2014-03-04T05:02:28Z
dc.date.issued 1997-04-23
dc.identifier.citation දිවයින, පි. 14 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/917
dc.language.iso other en_US
dc.publisher දිවයින
dc.subject තාප බලාගාර en_US
dc.title නවනිතී යටතේ ඉදිවෙන තාප විදුලි බලාගාර en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account