සිමෙන්ති හා ඉස්සන් මදිවට ගල් අඟුරුත්

Show simple item record

dc.contributor.author ප්‍රනාන්දු, එෆ්.එම්.
dc.date.accessioned 2014-03-04T08:31:47Z
dc.date.available 2014-03-04T08:31:47Z
dc.date.issued 1997-06-13
dc.identifier.citation දිවයින, පි. 10 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/935
dc.language.iso other en_US
dc.subject පරිසර දුෂණය en_US
dc.title සිමෙන්ති හා ඉස්සන් මදිවට ගල් අඟුරුත් en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account