සත්ව වර්ග දහස් ගණනක් මිහිපිටින් අතුගෑවී යයි.

Show simple item record

dc.date.accessioned 2014-03-05T04:22:43Z
dc.date.available 2014-03-05T04:22:43Z
dc.date.issued 1997-02-02
dc.identifier.citation ඉරිදා දිවයින, මීවිත අතිරේකය පි. 10 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/953
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ඉරිදා දිවයින
dc.subject වඳ වී යන සත්ව විශේෂ en_US
dc.title සත්ව වර්ග දහස් ගණනක් මිහිපිටින් අතුගෑවී යයි. en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account