යලි සංවර්ධනය වන මුතුරාජවෙල.

Show simple item record

dc.contributor.author අමරරත්න, ආර්.එම්.ආර්
dc.date.accessioned 2014-03-05T09:26:18Z
dc.date.available 2014-03-05T09:26:18Z
dc.date.issued 1993-08-24
dc.identifier.citation දිනමිණ, පි.08 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/981
dc.language.iso other en_US
dc.publisher දිනමිණ en_US
dc.subject තෙත්බිම් සුරකීම en_US
dc.title යලි සංවර්ධනය වන මුතුරාජවෙල. en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account